قالب وردپرس

تقویم 

نمایشگاه های مواداولیه و ماشین آلات 1395

  هشتمین نمایشگاه ماشین آلات چوب             استان تهران                                              18 الی 21 بهمن ماه 

 دومین نمایشگاه ماشین آلات چوب               استان خراسان                                             1 الی 4 دی ماه

 نمایشگاه اختصاصی نوین چوب                    استان خوزستان                                          3 الی 7 آذر ماه

 نمایشگاه اختصاصی نوین چوب                    استان فارس                                                 25 الی 28 آبان ماه

 اولین نمایشگاه ماشین آلات چوب               استان قم                                                       6 الی 9 مهرماه

پنجمین نمایشگاه ماشین آلات چوب          استان زنجان                                                8 الی 12 شهریور 

√ افتتاحیه نمایشگاه دائمی نوین چوب         استان آذربایجان -تبریز                         25 مرداد ماه 1395   

 نمایشگاه اختصاصی نوین چوب                   استان اصفهان                                              19 الی 24 تیرماه 1395