قالب وردپرس

ابزارآلات

CNCفرز

شیارزن تک‌تیغ و دوتیغ
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
12 و 161.2 الی 2.56و 8و 10و 12و 16Diamante

تیغ شیارزن Diamante
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
12 و 202.5 الی 3.720و 18و 12Diamante

تیغ انگشتی
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
122 الی 2.51.1 الی 3Carbide

تیغ مدل کلاسیک
شفتکارگیرشعاع انحناجنس الماسه
121.1 الی 1.52 الی 5Diamante

تیغ پروفیل پاکتی
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
121.1 الی 1.52.8Carbide

تیغ لبه‌شیب کلاسیک
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
12 و 161.9 الی 2.15.6Carbide

تیغ پروفیل
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
12 و 161 الی 1.63 الی 7Carbide

تیغ شیارزن کف‌بردار
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
123.52 الی 2.5Carbide

تیغ لبه‌تیز کلاسیک
شفتکارگیرقطرجنس الماسه
12 و 161.6 الی 2.13.2 الی5.6Carbide

تیغ 7 شکل
شفتکارگیرقطرزاویهجنس الماسه
121.7 الی 2.51.730و 60و 90 درجهCarbide